Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 9. At home and away

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Quyên
Ngày gửi: 09h:14' 24-10-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 171
Số lượt thích: 0 người
Nguyen Khuyen Secondary School
ENGLISH 7
Teacher: Le Thi Thu Ha
CHECK - UP
LUCKY NUMBERS
A
Did Liz go to Tri Nguyen Aquarium in Nha Trang?
1
2
3
4
5
6
7
B
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
Did Mr.Robinson buy Liz a poster ?
LUCKY NUMBER
What did Liz eat for lunch?
LUCKY NUMBER
How did the Robinsons return to Hanoi?
LUCKY NUMBER
When did the Robinsons arrive home?
REVISION
Cho hình thái quá khứ của các động từ sau:
went
bought
talked
visited
had
was/were
saw
arrived
took
returned
took
UNIT 9: AT HOME AND A WAY
Period: 20 - A4 (P. 87)
1. New words:
chuyển đi, dọn đi
(to) move - moved :
(to) keep in touch :
giữ liên lạc
(to) improve - improved :
cải thiện
(to) rent - rented :
thuê
(to) teach - taught :
dạy
True or False Choice
Mr. Robinson is an English man.
The Robinsons don`t live next to Ba`s house any more.
It`s not difficult to meet Liz.
Liz and Ba are the same age.
Next week, Ba will visit Liz.
Liz and her aunt help Ba with his stamp collection.

F
F
T
T
T
F
T
Liz lived a long way from Ba.
Liz learned Vietnamese in the USA.
Liz collects stamp.
Liz’ s aunt lives in Vietnam.
The Robinsons moved to Ho Chi Minh City.
The Robinsons moved. Now Ba is happy.
Ba is never going to see Liz again.
Make these sentences true
next door
Viet Nam.
Ba
New York.
the other of Ha Noi .
sad.
will see Liz next week.
FILL IN THE BLANKS
arrive, be, give, bring, have, live, help, visit
Liz ……… one of Ba’s friend. Her father ……. an English teacher in Hanoi. Liz …………. in Hanoi this year. First, she …….. next to Ba’s house. Now she …….. on the other side of Hanoi. Ba and Liz often ……… each other in learning Vietnamese and English. Liz always …….. Ba stamps. Next week she ………… Ba. She ……………. him some stamps and they ………… dinner together.
is
is
lived
lived
lives
help
gives
will visit
will bring
will have

Read the text again.
Learn by heart the Gap filling.
Make a work in which you can write the irregular verbs you have learnt.
HOMEWORK
Goodbye!
New words
- (to) move – moved : chuyển đi
(to) keep in touch : giữ liên lạc
(to) improve – improved : cải thiện
(to) rent – rented : thuê
(to) teach – taught : dạy
2. Homework
Read the text again.
Learn by heart the gap filling.
Make a word card in which you write the irregular verbs you have learnt.
UNIT 9: AT HOME AND AWAY (A4)
 
Gửi ý kiến