Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 9. At home and away

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Lê Thị Phương Quyên
Ngày gửi: 09h:19' 24-10-2017
Dung lượng: 2.0 MB
Số lượt tải: 219
Số lượt thích: 0 người
To teacher our class
Class 7A 2
B3,4
Friday, January 16th 2015
Unit 9 :
AT HOME AND AWAY
Period 62: B3 - 4
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
* Vocabulary:
(to) sew (v)
: may vá
: máy khâu
: sở thích riêng
: tấm đệm gối
(a) cushion (n)
(a) hobby (n)
(a) sewing machine(n)
(to) try sth on (v)
: (mặc, di, dội) thử cái gỡ
(to) fit->fitted (v)
: v?a, h?p (kích c?)
B3: Read then answer
(a) hobby (n)
(a) sewing machine(n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answer
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
* Model sentences
Hoa learnt how to use a sewing machine.
Learn how to do smt
Learn how to do smt
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
1. Hoa learned to use a computer
2. First, she made a skirt
3. Next, she made a cushion
F
F
F
sewing machine
cushion
skirt
4. Her neighbor helped her
T
(a) hobby (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answer
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
True/False statements
True/False statements
Learn how to do smt
* Model sentences
Game
Lucky Number
2
5
8
1
3
4
6
7
9
Answer the questions:
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
(a) hobby (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answer
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
* True/False statements
* Answer the questions
What did Hoa learn to use ?
She learned how to use a sewing machine
b)What did she make first ?
She made the cushion for her armchair
c)What color was it ?
It was blue and white
d)What did she make next ?
Hoa made the skirt
e)What color was it ?
It was green with flower on it
f) How did it looked ?
It looked very pretty
Hoa (1)………..........her neighbor make her dress.
First, she (.2.).....................some material.
Then, she (.3)...................the dress out.
Next, she (..4)...............a sewing machine to sew the dress.
Hoa (5)............that sewing (7)……...a useful hobby.
She (8)…….....a cushion and a dress.The cushion ………...(9)..fine, but the dress ..............(10).
Then, her neighbor (11)………...her, so finally it (12)………...... her
(watch )
(buy )
(cut)
(use)

(decide)(be)
(make)
(be)(be+ not)
(help (fit)
B4.Write. Put the verbs in brackets in the simple past tense.
watched
bought
cut
used
decided
was
made
was
wasn’t
helped
fitted
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
1) She/ decide/ learn/ how/ to sew.
2) She/ buy/ material.
3) First/ Hoa/ make/ cushion/ her armchair
5) Hoa/ try/ on./ It/ too big.
IV - Retell how Hoa did the sewing work, basing on the pictures and word cues.
Unit 9:At home and away - Section:5 B3, 4
1) She decided to learn how to sew.
2) She bought some material.
5) Hoa tried it on. It was too big.
3) First, Hoa made a cushion for her arm chair.
Make sentences using the cues given.
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
(a) hobby (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answer
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
True/False statements
Answer the questions
Model sentences
Learn how to do smt
B4. Write
Thanks for your attendance
Goodbye
LUCKY
NUMBER

LUCKY


NUMBER
LUCKY
NUMBER
Answer the questions:
What did she make next ?
She made a skirt
Answer the questions:
What did she make first ?
She made a cushion
What did Hoa learn to use?
Answer the questions:
She learnt to use a sewing machine
Answer the questions:
What color was it ?
It was blue and white
Answer the questions:
What color was it ?
It was green with white flowers on it
How did the skirt look?
Answer the questions:
It looked pretty.
Answer the questions:
Unit 9:At home and away – Section B3, 4
(a) hobby (n)
(to) try sth on (v)
(to) fit->fitted (v)
B3: Read then answer
(a) sewing machine(n)
(a) cushion (n)
* Vocabulary:
* True/False statements
* Answer the questions
 
Gửi ý kiến