Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 4. At school

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN
Người gửi: Trần Thị Phương Loan
Ngày gửi: 14h:39' 03-01-2017
Dung lượng: 2.9 MB
Số lượt tải: 231
Số lượt thích: 0 người
Welcome to our class!
Good morning, class.
1
2
3
4
5
6
7
Game:Crossword
1: Mr Tuan teaches you this subject .
2: Look at it , you will know the time .What is it ?
3: The last day of the week .
4: New York is . . . . . . .
5:You use it to write lessons ?
6:I am a ... . . ......
7:
S
C
H
O
O
L
Is this class in Viet Nam ?
How about this class?
Fridayday , October 28th, 2016 Unit 4 : At School (A5)

1/ New words
uniform (n)
đồng phục
break (n)
giờ giải lao
cafeteria (n)
quán ăn tự phục vụ
snack (n)
đồ ăn nhẹ
buy (v)
mua
sell (v)
bán
Gap -fill : uniform ,cafeteria , snacks ,buy ,sell,break,
popular ,unpopular .
2/Students often skip rope at a ………… ,so skipping rope is very …………………to Vietnamese students .

1/Vietnamese students often wear …………......to school .
4/ In Cat Hanh School , students are not allowed to eat and drink at a break ,so eating and drinking is ………….. .
5/You can ………….books and pencils at a bookstore .
3/Children like eating ………….
uniform
break
popular
snacks
unpopular
6/Look at the picture .
It is a school …………. .
It …….. …….food to students
buy
cafeteria
sells
Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011
f. Basketball is an unpopular after school activity


uniform (n)
break (n)
buy (v)
popular (adj)
cafeteria (n)
snack (n)
sell (v)
1/ New words
unpopular (adj)
2/ True or False ?
F
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
T
T/ F statements prediction.
a.Students do not usually wear school uniform .
b. There are classes on Saturday morning .
c. Students don’t have break in the afternoon .
d. The school cafeteria sells food to students .
e. The school cafeteria only opens at lunchtime .
Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011
T/ F statements prediction.
Students do not usually wear school uniform .
There are classes on Saturday morning .
Students don’t have break in the afternoon .
d. The school cafeteria sells food to students .
e. The school cafeteria only opens at lunchtime .
f. Basketball is an unpopular after school activity


uniform (n)
break (n)
buy (v)
popular (adj)
cafeteria (n)
snack (n)
sell (v)
1/ New words
unpopular (adj)
2/ True or False ?
F
F
T
F
T
F
T
F
T
F
T
T
T/ F statements prediction.
Students do not usually wear school uniform .
There are classes on Saturday morning .
Students don’t have break in the afternoon .
d. The school cafeteria sells food to students .
e. The school cafeteria only opens at lunchtime .
f. Basketball is an unpopular after school activity


uniform (n)
break (n)
buy (v)
popular (adj)
cafeteria (n)
snack (n)
sell (v)
1/ New words
unpopular (adj)
2/ Gap-fill
T
F
F
T
F
F
no classes
have
opens
a popular
3/True/False?
Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011


uniform (n)
break (n)
buy (v)
popular (adj)
cafeteria (n)
snack (n)
sell (v)
1/ New words
unpopular (adj)
3/True or False?
a/T , b/F , c/F d/T
e/F , f/F
2/Gap-fill
Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011
4/KWL
5.Label the activities
Schools in the USA .
Students go
to school in
the morning
and afternoon
Students have
break in the
morning
and afternoon .
1/What time do classes
start and finish ?
2/Where do students buy
snacks and drinks ?
3/Are there any lessons
on Saturday?
4.Do they wear school
uniform ?
5.How long is a break ?
6.What are the most popular
after school activities ?
1/Classes start at 8.30 and
finish at 3.30 or 4 o’clock
2/They buy snacks and
drinks at the school cafeteria .
3/No , there aren’t .
4/No , they don’t
5/It’s 20 minutes .
6/They are basketball,
football and baseball.
Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011
1.Students usually wear school uniform .
2.Students often read books at a break .
3.The school day ends at 3 .30 or 4 o’clock .
4.There are lessons on Saturday .
5.Students have lunch at home .
6.Baseball is a popular after school activity .
7.Students go to the cafeteria and buy snacks and drinks at a break .
8.Students don’t wear uniform to school .
9.Classes start at 8.30 each morning .
10.Students have two 20 minute breaks each day .

Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011
Schools in Viet Nam
Schools in the USA
Label the activities
11. Students have two 10 minute breaks each day .

12.Classes start at 7 o’clock in the morning .
4.There are lessons on Saturday .
5.Students have lunch at home .
11. Students have two 10 minute breaks each day .

12.Classes start at 7 o’clock in the morning .
8.Students don’t wear uniform to school .
8.Students don’t wear uniform to school .
Unit 4 : At School (A6) . Thur , October 13, 2011
Label the activities
Schools in the USA


Schools in Viet Nam
.
1.Students usually wear
school uniform .
4.There are lessons on Saturday .
5.Students have lunch at home .
11. Students have two 10 minute breaks
each day .

12.Classes start at 7 o’clock in
the morning .
2.Students often read books at a break .
3.The school day ends at 3 .30 or 4 o’clock .
7.Students go to the cafeteria and
buy snacks and drinks at a break .

9.Classes start at 8.30 each morning .
10.Students have two 20 minute breaks
each day .
8.Students don’t wear uniform to school .
6.Baseball is a popular after school activity .
Homework:
Learn by heart all the new words.
Read the text again and talk about the differences
between schools in Viet Nam and in the USA .
Do exercises B2,B3 ( in workbook).
Prepare Unit 5 A1
Thank you for your attendence .
Good bye
Have a good time !
Good bye
See you again
 
Gửi ý kiến