Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Bài 24. Cuộc đấu tranh bảo vệ và xây dựng chính quyền dân chủ nhân dân (1945 - 1946)

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: An Ngoc Tu
Ngày gửi: 00h:20' 16-02-2017
Dung lượng: 6.0 MB
Số lượt tải: 95
Số lượt thích: 0 người
HÂN HOAN CHÀO ĐÓN QUÝ THẦY CÔ
KIỂM TRA BÀI CŨ
Tiết PPCT: 29
Ngày dạy:28/2/2008
CHƯƠNG IV
VIỆT NAM TỪ SAU CÁCH MẠNG THÁNG TÁM ĐẾN TOÀN QUỐC KHÁNG CHIẾN

Bài 24

CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ VÀ XÂY DỰNG
CHÍNH QUY?N DÂN CHỦ NHÂN DÂN
(1945 -1946)

I. Tình hình nước ta sau cách mạng tháng Tám :
1/ Những khó khăn:
? * Quân sự
Miền Bắc: 20 vạn quân Tưởng vào
- Miền Nam: Một vạn quân Anh mở đường cho Pháp trở lại xâm lược nước ta
- Trên đất nước ta còn 6 vạn quân Nhật
Bọn phản động trong nước
=> Nền độc lập bị đe doạ
Sau thắng lợi Bác nhận định: Nước Việt Nam DCCH ở trong tình trạng "ngàn cân treo sợi tóc"
Thảo luận
Tại sao nói nước VNDCCH ngay sau khi thành lập đã ở trong tình trạng " Ngàn cân treo sợi tóc"
( Thời gian 3 phút)
THẢO LUẬN NHÓM
NHỮNG KHÓ KHĂN
Quân sự:+Giặc ngoại xâm
+phản động trong nước
Kinh tế: + Nông nghiệp
+Công nghiệp
+ Tài chính
Văn hoá xã hội:
+ Mù chữ
+Tệ nạn xã hội
Quân Tưởng
Quân Anh
 * Kinh teá:
Noâng nghieäp: ngheøo naøn, laïc haäu, bò chieán tranh taøn phaù . Haïn haùn luõ luït => naïn ñoùi
Coâng nghieäp: ñình ñoán
Taøi chính: Ngaân saùch troáng roãng khoâng kieåm soaùt ñöôïc ngaân haøng Ñoâng Döông
* Vaên hoaù – xaõ hoäi
- Hôn 90% daân soá muø chöõ, caùc teä naïn xaõ hoäi traøn lan,
2/ Thuận lợi:

? - Nhân dân lao động giành được quyền làm chủ, tích cực xây dựng và bảo vệ chính quyền CM. Được nhân dân thế giới ủng hộ
II. Bước đầu xây dựng chế độ mới:
- Ngày 6/1/1946 tiến hành tổng tuyển cử tự do trong cả nước. Hơn 90% cử tri cả nước đi bầu cử.
-Ngày 2/3/1946 chính phủ mới ra mắt quốc dân đồng bào, đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh
- Lập ban dự thảo hiến pháp
- Tiến hành bầu cử hội đồng nhân dân các cấp ( uỷ ban hành chính)
=> Bộ máy chính quyền từ trung ương đến địa phương được xác lập
- Ngày 29/5/1946 Mặt trận Liên Việt ra đời
III. Diệt giặc đói, giặc dốt và giải quyết khó khăn về tài chính:
1/ Giải quyết giặc đói:

 - Phaùt ñoäng phong traøo nhöôøng côm seû aùo
- Taêng gia saûn xuaát ñöôïc ñaåy maïnh
- Tăng gia sản xuất được đẩy mạnh:
+ Thực hiện khai hoang phục hoá
+ Chia lại ruộng đất công
+ Giảm tô và sắc lệnh giảm các loại thuế
2/ Giải quyết giặc dốt:

 - Ngaøy 8/9/1945 Hoà chuû tòch kyù saéc leänh thaønh laäp cô quan bình daân hoïc vuï vaø keâu goïi nhaân daân xoaù naïn muø chöõ.
3/ Giaûi quyeát khoù khaên veà taøi chính:
- Chính phuû keâu goïi tinh thaàn ñoùng goùp cuûa nhaân daân: xaây döïng “ Quyõ ñoäc laäp”, Phaùt ñoäng “ Tuaàn leã vaøng”
- Ngaøy 31/1/1946 tieàn Vieät Nam ñöôïc phaùt haønh -> 23/11/1946 quoác hoäi quyeát ñònh cho löu haønh tieàn Vieät Nam trong caû nöôùc
kết quả
Cuối năm 1946 ta giải quyết căn bản được nạn đói
-75.805 lớp học được mở . 97.666 người tham gia dạy học
Hơn 2,5 triệu người biết đọc, biết viết
Sau tuần lễ vàng chúng ta đã thu được 370 kg vàng, 20 triệu đồng vào quỹ độc lập và 40 triệu đồng vào quỹ đảm phụ quốc phòng


Caâu 1: Tình hình nöôùc ta sau CM thaùng Taùm 1945 nhö theá naøo?
a/ Gaëp nhieàu thuaän lôïi trong vieäc xaây döïng chính quyeàn
b/ Gaëp nhieàu khoù khaên veà giaëc ngoaïi xaâm, kinh teá, vaên hoaù
c/ Nhaân daân phaán khôûi vaø uûng hoä CM
d/ Caâu b, c ñuùng
Caâu 2: Ñaûng ta coù bieän phaùp gì ñeå cuûng coá chính quyeàn daân chuû nhaân daân vaø giaûi quyeát khoù khaên veà naïn ñoùi, taøi chính, vaên hoaù
Củng cố luyện tập:
Chính xác!!!
Chúc mừng bạn!
Bạn giỏi lắm!!!
TRỞ VỀ
Câu 2: về nạn đói:Hưởng ứng lời kêu gọi của Hồ chủ tịch thực hiện tốt phong trào nhường cơm xẻ áo, tăng gia sản xuất => giải quyết được nạn đói cuối năm 1946
Về tài chính: Xây dựng quỹ độc lập, phát động tuần lễ vàng, phát hành tiền Việt Nam (23/11/1946) => thu được kết quả cao
Về văn hoá: 8/9/1945 Hồ chủ tịch kí sắc lệnh thành lập cơ quan bình dân học vụ -> kêu gọi toàn dân xoá nạn mù chữ, bài trừ mê tín dị đoan -> 2,5 triệu người thoát nạn mù chữ
4. 5/ Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà
- Về học bài kết hợp sách giáo khoa.
- Lưu ý phân tích được tình hình nước ta sau CM tháng Tám 1945 gặp nhiều khó khăn như ngàn cân treo sợi tóc và cách giải quyết của Đảng ta
- Làm bài tập trong vỡ bài tập lịch sử
- Xem trước 3 phần tiếp theo của bài IV, V, VI. Lưu ý đọc kỹ phần VI Hiệp định sơ bộ và tạm ước Việt Pháp để thấy được kế sách của Đảng ta
cám ơn quý thầy cô đến dự giờ
 
Gửi ý kiến