Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 4. Our past

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Thị Thu Trang (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:01' 11-01-2017
Dung lượng: 798.5 KB
Số lượt tải: 437
Số lượt thích: 0 người


Unit 4:
Our Past
Lesson 1:
Getting started & Listen and Read P. 38-39
* New words:
- equipment (n):
She is my grandmother’s mom.
What should I call her?
- great- grandma (n):
- folktale (n) :
trang thi?t b?
b c?
truyện dân gian
thắp đèn
- (to) light – lit – lit the lamp:
Unit 4 : OUR PAST – Lesson 1 : Getting started – Listen and read
- traditional (adj.) :
- used to (m.V) :
Ex. : She used to go to school late, but now she isn’t late for school.
Form : S+ used to + V (bare infinitive) …
-> chæ söï vieäc ñaõ töøng xaûy ra trong quaù khöù nhöng hieän
nay khoâng coøn nöõa.
đã từng
thuoọc truyen thoỏng
These are Nga and her grandmother.
Her grandmother is telling her about her life in the past.
Guessing what Nga’s grandmother used to do when she was a young girl.
Answer key:
Stay home
Help her mom
- Look after her younger brothers and sisters
Answer the questions:
a. Where did Nga ‘s grandmother use to live?

b. Why didn’t she go to school?

c. What did Nga’s great- grandmother use to do?

d. What did Nga’s great- grandmother and great- grandfather do after dinner?

e. What did Nga ask her grandmother to do at the end of the conversation?
3. Fact ( F ) or opinion (O)?
a) _____ I used to live on a farm.
b) _____ There wasn’t any electricity.
c) _____ Mom had to do everything without the help of modern equipment.
d) _____ My father used to tell us stories.
e) _____ The best one was The Lost Shoe.
f) _____ Traditional stories are great.
F
F
F
F
O
O
Nga’s grandmother used to live on a (1)……..........
when she was a young girl. She didn’t go to school because she had to stay (2)……………..and help her mom. She used to look (3)……..……..….her younger brothers and sisters. And her great-grandma (4)…...
to cook the meals, clean the house and (5)………the clothes. There wasn’t any (6)…………..So her great -grandma had to do everything without the help of modern (7)………..…After dinner, her great- grandma lit the lamp and her great-grandfather used to tell them (8)…………….
Now complete the summary.
Nga’s grandmother used to live on a (1)…….........
when she was a young girl. She didn’t go to school because she had to stay (2)……………..and help her mom. She used to look (3)……..……..….her younger brothers and sisters. And her great-grandma (4)…...
to cook the meals, clean the house and (5)………the clothes. There wasn’t any (6)……………So her great-grandma had to do everything without the help of modern (7)………..………… After dinner, her great - grandma lit the lamp and her great-grandfather used to tell them (8)…………
Answer key:
farm
had
after
home
electricity
wash
stories
equipment
Homework
_Learn the new words by heart.
_ Read the dialogue again.
_ Prepare: Lesson 2 -
SPEAK and LISTEN.
P. 40-41
( New words : cottage, greedy, foolish…)
 
Gửi ý kiến