Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 8. Out and about

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: TRẦN THỊ PHƯƠNG LOAN
Người gửi: Trần Thị Phương Loan
Ngày gửi: 14h:37' 03-01-2017
Dung lượng: 4.8 MB
Số lượt tải: 177
Số lượt thích: 0 người
LET`S PLAY A GAME
SHARK ATTACK
N
L
K
J
W
Q
Y
O
P
I
U
R
E
T
M
H
G
F
D
S
A
B
V
C
Z
X
O
1
2
7
4
3
6
5
8
9
Write words or phrase to describe each picture.
ride a bike
walk
drive a car
go by a motorbike
wait for a bus
wait for a train
Thursday, December 29th, 2016
period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A4: Listen and number the picture as your hear.
a
b
c
d
e
f
1
b
c
d
e
f
a
4
5
3
6
2
Thursday, December 29th, 2016
Period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A4: Listen and number the picture as your hear.
? What is he doing?
He is riding his by bike to school.
What
ing
is
Thursday, December 29th, 2016
period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A4: Listen and number the picture as your hear.
Lan
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike.
period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A4: Listen and number the picture as your hear.
Who
What
Where
How
? What is he doing ?
+He is riding his bike to school.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
Mr. Ha is a businessman.
He is going to HaNoi.
Miss Hoa is a teacher.
She is going to school.
Mr. Tuan and Mrs. Vui are doctors.
They are going to the hospital.
a
b
c
Thursday, December 29th, 2016
Period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6 )
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ He is going to HaNoi.
What does he do ?
Where is he going ?
How is he traveling ?
+ That is Mr. Ha.
+ He is a businessman.
Who is that ?
+ He is traveling by plane.
Mr. Ha is a businessman.
He is going to HaNoi.
businessman
Wednesday December 12, 2007
period 48: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
period 45: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
Miss Hoa is a teacher.
She is going to school.
b
Mr. Tuan and Mrs. Vui are doctors.
They are going to the hospital.
c
Mr. Tuan and Mrs. Vui are doctors.
They are going to the hospital.
c
Wednesday December 12, 2007
period 45: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A6: Read. Then ask and answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
Who are they?
They are Mr Tuan and Mrs. Vui.
What do they do ?
They are doctors.
Where are they going ?
They are going to the hospital.
How are they traveling ?
They are traveling by car.
A5: Play with words.
Flying man, Flying Man,
Up in the sky.
Where are you flying,
Flying so high ?
And over the sea.
Over the mountains
Flying Man, Flying Man,
Please take me.
period 45: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
A6: Read. Then ask and answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
1.? What are you doing ?
2.? What is he doing ?
3.? What are they doing ?
a. I, am, go, HaNoi.
b. She, is, go, Hue.
c. They, are, go, NamDinh.
d. He, is, go, school.
A5: Play with words.
period 45: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6)
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
+ I am going to HaNoi.
+ He is going to school.
+They are going to NamDinh.
A5: Play with words.
period 45: Unit 8: Out and about
Lesson 2: A - What are you doing ? ( A4, A5, A6 )
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
What are you doing ?
What is he doing ?
What are they doing ?
A5: Play with words.
A6: Read. Then ask anr answer the questions with: Who, What, Where, How.
+ She is going to school.
2: What does she do ?
3: Where is she going ?
4: How is she traveling ?
+ That is Lan.
+ She is a student.
1: Who is that ?
+ She is traveling by bike
What is he doing ?
He is watching television.
What is he doing ?
He is doing his homework.
1
2
3
Lesson 2: A – What are you doing ? ( A4, A5, A6,A7 )
period 48: Unit 8: Out and about
V/ Home work
Practice ask and answer with questions:
What are you doing? - I’m ……
What is he doing? - He’s …..
What are they doing? - They’re ……
Do all exercises in part A of unit 8 in your Work’s book
Prepare Part B
good bye !
see you again
 
Gửi ý kiến