Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 2. Personal information

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Le Trinh
Ngày gửi: 14h:41' 12-11-2017
Dung lượng: 1.4 MB
Số lượt tải: 454
Số lượt thích: 0 người
1. What is her name ?
2. Where is she from ?
3. Where does she live ?
4. Who does she live with ?
 Her name is Hoa
 She is from Hue
 She lives at 12 Tran Hung Dao Street.
 She lives with her uncle and aunt.
Mr Tan
Hoa
UNIT 2: PERSONAL INFORMATION
Period 11:
Lesson 5: B My Birthday (B4,5)
* New words:
- Registration form (n):
- Worried (adj):
- Don’t worry:
- Worry (v):
- Birthday (n):
= Nervous (adj):
= Date of birth (n):
Phiếu đăng kí
Lo lắng
Lo Lắng
Đừng lo lắng
Ngày sinh
The girl is very worried.
She worries about something.
……
Name: ………………….
Date of birth: ……….
Address: ……………
Telephone number: ……
My birthday is on June 8th
What and Where
Date of birth
nervous
Worried
registration
form
Don’t worry
My birthday is on June eighth
What is your date of birth?
What is your address?
I live at 12
Tran Hung Dao Street.
Mr Tan
Hoa
When is your birthday ?
How old will you be
on your next birthday?
Hoa say: I am 13 years old.
Mr Tan
Hoa
I will be 14 on
my next birthday
MODEL SENTENCES:
What’s your date of birth?
My date of birth is on June 8th
Where do you live?
= What is your address?
I live at 12 Tran Hung Dao Street.
How old will you be on your next birthday?
I’ll be 14 on my next birthday.
= When is your birthday?
* Guessing: Jumbled sentences:
A

Mr. Tan: What’s your telephone number?
Hoa: 8 262 019
Mr. Tan: Next, please.
Hoa: Good morning
Mr Tan: Good morning. What’s your name?
Hoa: Pham Thi Hoa.
Mr Tan: What’s your date of birth?
Hoa: June eighth. I’ll be 14 on my next birthday
B

Mr. Tan: Thank you, Hoa. Do you like our school?
Hoa: Yes. It’s very nice. But I’m very nervous.
I don’t have any friends. I won’t be happy.
Mr. Tan: Don’t worry. You’ll have lots of new friends
soon, I’m sure.
Mr. Tan: What’s your address?
Hoa: 12 Tran Hung Dao street. I live with my uncle and aunt
D

C

Mr. Tan: Next, please.
Hoa: Good morning
Mr Tan: Good morning. What’s your name?
Hoa: Pham Thi Hoa.
Mr Tan: What’s your date of birth?
Hoa: June eighth. I’ll be 14 on my next birthday
B

Mr. Tan: What’s your address?
Hoa: 12 Tran Hung Dao stress. I live with my uncle and aunt
D

A

Mr. Tan: What’s your telephone number?
Hoa: 8 262 019
Mr. Tan: Thank you, Hoa. Do you like our school?
Hoa: Yes. It’s very nice. But I’m very nervous.
I don’t have any friends. I won’t be happy.
Mr. Tan: Don’t worry. You’ll have lots of new friends soon,
I’m sure.
C

B4. Listen. Then practice with a partner.
b- How old will she be on her next birthday?
Now answer :
How old is Hoa now?
c- When is her birthday ?
d- Who does Hoa live with?
e- Why is Hoa worried?
3

a-How old is Hoa now ?
b-How old will she be on her next birthday ?
c-When is her birthday ?
d- Who does Hoa live with ?
e-Why is Hoa worried ?
- She’s 13 years old
- She’ll be 14 years old
- June eighth
- She lives with her uncle and aunt.
- Because she doesn’t have any friends
1
2
4
5
6
7
?
?
?
?
Team A
Team B
?
2
4
6
8
10
12
14
2
4
6
8
10
12
14
LUCKY NUMBER
Student Registrations Form

Name: ………………………………………….
Date of birth: (1)…………………………………
Address: (2)………………………………………
Telephone number:(3)……………………………
B5 . Complete the form:
June eighth
12 Tran Hung Dao Street
8262019
Pham Thi Hoa
* About you:

f. How old will you be on your next birthday?
I will be….. on my next birthday.
g. Who do you live with?
I live with……
h. What is your address?

* Choose the best answer.
What is his ………? – December 22nd .
birthday b. day of birth c. date of birth
2. …………will he be on his next birthday ? – He’ll be 15
When b. How old c. What
3. Huong’s birthday is ……………..September 20th .
on b. in c. at
4. Nga lives on 12 Ngo Quyen Street with her parents.
a b c
5. a. date b. happy c. parents
6. a. address b. telephone c. December
Learn by heart the new words, structures.
Answer the questions again in your notebook .
Prepare for the new lesson: B6,7,8 .
+find the new words
+ read the text to get the content of it
+ complete the letter
+ Review the future tense
Homework
 
Gửi ý kiến