Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tiết 7. TĐN số 3. Cách đánh nhịp 2/4. ANTT: NS Văn Cao và bài hát Làng tôi

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trịnh Văn Nghĩa (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:44' 14-10-2015
Dung lượng: 964.5 KB
Số lượt tải: 287
Số lượt thích: 0 người
Chào Thầy, Cô và các em học sinh
Đến dự tiết học môn Âm nhạc 6
Kieåm tra miệng
1.Kiểm tra bài hát: "Vui bước trên đường xa"
* Yêu cầu: - Thuộc lời bài hát
- Hát đúng giai điệu
- Đúng tiết tấu
2. Kieåm tra baøi TĐN số 2
* Yeâu caàu: - Đọc đúng tên nốt
- Đúng cao độ
- Đúng trường độ
* Học sinh khởi động giọng


TIẾT 7
Tập đọc nhạc:
TĐN số3: " Thật là hay"

Học sinh nêu nhịp, giọng của bài TĐN số 3:" Thật là hay"
Nhịp 2/4: Mỗi nhịp có 2 phách,
mỗi phách có giá trị bằng một
nốt đen, phách thứ nhất là phách
mạnh, phách thứ hai là phách nhẹ.
Bài TĐN số 3 được thể hiện với giọng Đô trưởng.
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôi
Luyện thanh:
Luyện đọc thang âm, trục âm giọng Đô trưởng.
Tập đọc nhạc: TĐN
số 3 " Thật là hay"TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôi
A.Tập đọc nhạc: TĐN
số 3 " Thật là hay"Bài TĐN sơ? 3 chia làm 4 câu:
Câu 1:
Nghe véo von.............chim oanh Câu 2:
Hai chú chim............vang lừng.
Câu 3:
Vui rất vui...............hót theo.
Câu 4:
Li lí li....................hay hay.
Hoïc sinh chia caâu baøi taäp ñoïc nhaïc
soá 3: “ Thaät laø hay”


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôi
Caâu 1:
Câu 2:
Câu 4:
Câu 3:
Nghe baøi Taäp ñoc nhaïc maãu


B.Caùch ñaùnh nhòp 2/4
- Nhòp 2/4 moãi nhòp coù 2 phaùch, moãi phaùch coù giaù trò baèng moät noát ñen, phaùch thöù nhaát laø phaùch maïnh, phaùch thöù hai laø phaùch nheï.
Hoïc sinh neâu laïi lí thuyeát cuûa nhòp 2/4
* Caùch ñaùnh nhòp 2/4
* Sô ñoà ñaùnh nhòp 2/4


2
1
Taäp ñoïc nhaïc:
TÑN soá 3: “ Thaät laø hay”Học sinh thực hành đánh nhịp 2/4 vào bài TĐN soá 3: “ Thaät laø hay”


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôiTập đọc nhạc:TĐN
số 3: " Thật là hay"
B.Cách đánh nhịp 2/4

C.Âm nhạc thường thức:
nhạc sĩ Văn Cao va` bài
hát:" Làng tôi"
I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
1923 - 1995


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôiTập đọc nhạc:TĐN
số 3: "Thật là hay"

B.Cách đánh nhịp 2/4

I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
C.Âm nhạc thường thức:
nhạc sĩ Văn Cao và bài
hát " Làng tôi"
Nhạc sĩ Văn Cao tên th?t là Nguy?n Van Cao , sinh năm1923 và mất năm1995. Nh?c si Văn Cao qu: x Lin Minh, huy?n V? B?n, t?nh Nam D?nh. Ông là một trong những nhạc sĩ lớp đầu tiên của nền âm nhạc Việt Nam


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôiTập đọc nhạc: TĐN
số 3:"Thật là hay"

B.Cách đánh nhịp 2/4

I.Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
C.Âm nhạc thường thức:
nhạc sĩ Văn Cao và bài
hát " Làng tôi"
II. Söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaïc só Vaên Cao
Nhaïc só Vaên Cao coù nhöõng baøi haùt noåi tieáng nhö: Suoái mô, Thieân thai, Ñaøn chim Vieät, Thaêng Long haønh khuùc ca, Laøng toâi…Naêm 1944, oâng saùng taùc baøi haùt Tieán quaân ca.Taïi kì hoïp cuûa Quoác hoäi khoùa 1 nöôùc Vieät Nam daân chuû coäng hoøa,baøi haùt Tieán quaân ca ñaõ chính thöùc ñöôïc choïn laøm baøi Quoác ca cuûa nöôùc ta cho ñeán ngày nay.


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôi
Tập đọc nhạc: TĐN
số 3: " Thật là hay"
B.Cách đánh nhịp 2/4

I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
C.Âm nhạc thường thức:
nhạc sĩ Văn Cao và bài
hát" Làng tôi"
II. Söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaïc só VaênCao
III. Giới thiệu về bài hát "Làng tôi"
Bài hát Làng tôi của nhạc sĩ Văn Cao ra đời năm 1947.
Baøi haùt vieát ôû nhòp 6/8, aâm nhaïc nhòp nhaøng, saâu laéng, giaøu tình caûm, boá cuïc goïn gaøng chaët cheõ. Neùt nhaïc chuû ñaïo phoûng theo nhòp ñieäu ñung ñöa cuûa tieáng chuoâng nhaø thôø.


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôiTập đọc nhạc: TĐN
số 3: " Thật là hay"
B.Cách đánh nhịp 2/4

I. Giôùi thieäu veà nhaïc só Vaên Cao
C.Âm nhạc thường thức:
nhạc sĩ Văn Cao và bài
hát "Làng tôi"

II. Söï nghieäp saùng taùc cuûa nhaïc só Vaên Cao
III. Giới thiệu về bài hát Làng tôi
Baøi haùt goàm coù 3 lôøi, nhö moät caâu chuyeän keå coù môû ñaàu, coù daãn daét tình tieát vaø coù phaàn keát thuùc ñaày laïc quan, tin töôûng vaøo ngaøy mai chieán thaéng.
Laøng toâi laø moät trong nhöõng baøi haùt hay ñöôïc saùng taùc thôøi kì khaùng chieán choáng thöïc daân Phaùp. Cho ñeán nay, giaù trò ngheä thuaät cuûa baøi haùt vaãn coøn nguyeân veïn.
Nghe baøi haùt: “Laøng toâi”


TIẾT 7
- TẬP ĐỌC NHẠC : TĐN SỐ 3
- CÁCH ĐÁNH NHỊP 2/4
- ÂM NHẠC THƯỜNG THỨC:Nhạc sĩ
Văn Cao và bài hát Làng tôi
4. Cu h?i, bi t?p c?ng c?:
- Cả lớp đọc lại bài TĐN số 3:
" Thật là hay", kết hợp đánh nhịp 2/4
5.Hướng dẫn hs tự học:
* Đối với bài học ở tiết học này:
Hoïc laïi baøi TÑN số 3: “Thật là hay”
* Yeâu caàu:
- Bieát teân caùc noát nhaïc
- Chuù yù giai điệu cuûa baøi TÑN
- Ghép lời bài TĐN số 3: “Thật là hay”
* Đối với bài học ở tiết hoc tiếp theo:
- Chuaån bò oân taäp ôû tieát 8 ( trang 22 sgk )

Chúc sức khỏe Thầy, Cô và các em học sinh
 
Gửi ý kiến