Chào mừng quý vị đến với website của ...

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Unit 7. Your house

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Ngọc Vân
Ngày gửi: 20h:08' 10-02-2017
Dung lượng: 57.8 MB
Số lượt tải: 416
Số lượt thích: 0 người
WELCOME TEACHERS
TO CLASS 6A2!
Teacher: Tran Thi Ngoc Van
Games : " Join forces "
What is there near Ba’s house ?
There is a hospital.
There is a bank.
There is a hotel
There is a post office
There is a supermarket
1
2
3
4
5
30
20
15
15
10
There are stores.
10
6
Wednesday, December 2nd , 2015
Unit 7: YOUR HOUSE
Period: 43
Lesson 3: B – Town or Country
(B1,2,3)
NEW WORDS
a market (n):
: sở thú
căn hộ
a clinic (n)
: phòng
khám
a zoo (n)
It is a clinic.
It is noisy here.
noisy (a)
: ồn ào
chợ
an
apartment (n):
NEW WORDS
quiet (a)
: yên tĩnh
paddy fields (n):
It is very quiet in the country.
Cánh đồng
NEW WORDS
a market (n)
: chợ
: sở thú
an apartment (n)
: căn hộ
noisy ≠ quiet (adj)
: ồn ào ≠ yên tĩnh
a clinic (n)
: phòng khám
a zoo (n)
paddy fields (n) : cánh đồng
Apartment
A market
A clinic
A zoo
Noisy
Paddy fields
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
GRAMMAR
(Yes/ No questions revision)
Auxiliary verbs:

- Does Ba live in town?
Yes, he does. / No, he doesn’t.
Do you live in the country?
Yes, I do. / No, I don’t.
GRAMMAR
(Yes/ No questions revision)
2. To be:

Is there a store near his house?
Yes, there is. / No, there isn’t.
Are there any flowers in the yard?
Yes, there are. / No, there aren’t.
True (T) or False (F) statements
B1. Listen and Read.
B1. Listen and Read.
True (T) or False (F) statements

a/ Does Ba live in town?
b/ Does he live in the house?
c/ Is it noisy?
d/ Does Chi live in town?
e/ Are there any stores?
f/ Is it quiet?

Yes, he does.
Yes, he does.
Yes, it is.
Yes, she does.
Yes, there are.
Yes, it is.
B1. Choose the correct answers.

No, he doesn’t.
No, he doesn’t.
No, it isn’t.
No, she doesn’t.
No, there aren’t.
No, it isn’t.
Ba lives in an apartment in town. Near his apartment, there is a market. It’s very noisy.
B2. Read about Ba’s apartment. Then write about Chi’s house.
Chi lives in a house in the country. Near her house, there are paddy fields and a river. It’s very quiet.
* What are the differences between Ba’s apartment and Chi’s house?

Ba’s apartment
It is noisy.
There are many stores.
There is a zoo, a clinic, a park, a bank and a market.
Ba lives in an apartment.
Chi’s house
It’s quiet.
There aren’t any stores.
There is a river, a lake, a rice paddy and trees.
Chi lives in a house.
B3. Listen and check
B3. Answer keys

Group A
Group B
I win!
LUCKY NUMBERS
1
2
3
4
5
6
7
8
I win!
Is there a river near Ba’s house?
Are there any stores near Chi’s house?
Does Minh live in the country?
Do you live
in a house or an apartment?
Is your house new or old?
HOMEWORK:
_ Learn vocabulary and model sentences by heart.
_ Do exercises part B in your workbook.
_ Prepare: TEST CORRECTION 2
THANKS FOR YOUR ATTENTION!!!
 
Gửi ý kiến